Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

CẢM TÁC


Bên phòng xử án cảnh lìa tan,

Xót bởi nhân tâm phút lụi tàn.

Mẫu tử tình thâm bèn trở ngược,

Phu thê nghĩa nặng bỗng quay ngang.

Bao nhiêu nước mắt người ngay thẳng,

Biết mấy lòng tham kẻ trá gian?

Thẩm phán tay cầm cân nảy mực(1)

Tim hồng, dạ sắt với gan vàng(2)

---------------

(1) Cầm cân nảy mực là hình tượng của người Thẩm phán, có trách nhiệm đảm bảo cho việc gìn giữ sự đúng đắn và công bằng.

(2) Tim hồng là những trái tim giàu lòng nhân ái, giàu tình cảm và vị tha; dạ sắt gan vàng biểu tượng những con người kiên định, vững vàng, không dao động hay nao núng trước mọi sự tác động và mọi khó khăn thử thách.

CẢM TÁC

Bên phòng xử án cảnh lìa tan, Xót bởi nhân tâm phút lụi tàn. Mẫu tử tình thâm bèn trở ngược, Phu thê nghĩa nặng bỗng quay ngang. Bao nhi...